Szkolenie poprzedzające:   E1 - Excel krok po kroku

Uczestnicy szkolenia:

Osoby, które znają już podstawy obsługi programu Excel i chcą utrwalić wiedzę oraz nauczyć się stosowania zaawansowanych operacji obliczeniowych
Umiejętności zdobyte podczas szkolenia:
 • Wizualizacja danych za pomocą formatowania warunkowego
 • Stosowanie adresowania względnego i bezwzględnego
 • Tworzenie zaawansowanych formuł obliczeniowych
 • Wybór i zastosowanie funkcji niestandardowych
 • Zagnieżdżanie funkcji różnych kategorii
 • Stosowanie stylów, motywów, nagłówków, stopek, komentarzy
 • Tworzenie wykresów złożonych
Program szkolenia

 1. Powtórzenie podstaw obsługi programu Excel

1.1. Podstawowe pojęcia

1.2. Edycja arkusza

1.3. Formatowanie w arkuszu

1.4. Obliczenia w  arkuszu – formuły

1.5. Funkcje – obliczenia złożone

1.6. Projektowanie wykresów

2. Skróty klawiaturowe w Excelu

3. Formatowanie zaawansowane

3.1. Malarz formatów

3.2. Formatowanie Liczby

3.2.1.     Poprawa czytelności liczb – komórka a pasek formuły

3.2.2.     Dodawanie własnych formatów liczbowych

3.3. Zapis dziesiętny, Miejsca dziesiętne, separator tysięcy

4. Różne Widoki skoroszytu

4.1. Oglądanie skoroszytu w wielu oknach

4.1.1.     Porównywanie arkuszy obok siebie

4.1.2.     Dzielenie arkusza na okienka

4.1.3.     Poruszanie się po dokumencie:

4.2. Blokowanie okienek

4.2.1.     Zaznaczanie określonych typów komórek

4.2.2.     Zaznaczanie komórek za pomocą opcji Znajdź 4.3.

4.3. Kopiowanie między arkuszami, skoroszytami

4.3.1.     Wklejanie specjalne

4.3.2.     Zastosowanie okna dialogowego Wklejanie specjalne

5. Tabele w Excelu

5.1. Wstawianie tabeli

5.2. Style tabeli

5.3. Właściwości tabeli

5.4. Narzędzia tabel

5.4.1.     Usuń duplikaty

5.4.2.     Konwertuj na zakres

5.5. Opcje stylu tabeli

5.5.1.     Korzystanie z wiersza sumy

5.6. Sortowanie tabeli

5.7. Filtrowanie tabeli

5.8. Zastosowanie formuł w tabeli

5.9. Odwoływanie się do danych tabeli

6. Komentarze do komórek

6.1. Formatowanie komentarzy

6.2. Ukrywanie i pokazywanie komentarzy

6.3. Edytowanie komentarzy

7. Style i Motywy skoroszytu

7.1. Stosowanie stylów

7.2. Modyfikowanie istniejącego stylu

7.3. Tworzenie nowych stylów

7.4. Użycie motywu

7.5. Dostosowywanie motywu

7.6. Tło - Zastosowanie obrazu

8. Nagłówek i stopka - dodawanie do raportu

8.1. Sekcje  nagłówka i stopki

8.2. Standardowe nagłówki i stopki

8.3. Elementy nagłówka i stopki

8.4. Opcje  nagłówka i stopki

9. Sposoby adresowania

9.1. Adresowanie  względne

9.2. Adresowanie  bezwzględne

9.3. Adresowanie  mieszane

9.4. Adresowanie  komórek znajdujących się poza arkuszem, skoroszytem

10. Poprawianie błędów w formułach

10.1. Kategorie błędów formuł

10.2. Formuły zwracające błąd

10.3. Inspekcja formuł

10.3.1.  Śledzenie powiązań między komórkami

10.3.2.  Sprawdzanie błędów

10.3.3.  Szacuj formułę

10.3.4.  Odwołania cykliczne

10.4. Opcje obliczania formuł

11. Dane a pojęcie typów wykresów

11.1. Typy wykresów umożliwiające

11.1.1.  Porównanie elementów

11.1.2.  Porównanie danych w czasie

11.1.3.  Porównania względne

11.1.4.  Porównanie zależności między danymi

11.1.5.  Porównane częstości

11.1.6.  Identyfikowanie sytuacji wyjątkowych

11.2. Interaktywność wykresu - zmiana wartości

11.3. Dodawanie nowej serii danych do wykresu – Zaznacz dane

11.4. Obsługiwanie brakujących danych – Ukryte i puste komórki

11.5. Modyfikowanie wykresu z opcji Układ

11.5.1.  Etykiety, Osie, Tło, Analiza

11.5.2.  Dodawanie słupków błędów

11.5.3.  Dodawanie linii trendu

11.6. Formatowanie elementów wykresu

11.7. Tworzenie wykresów złożonych

12. Formatowanie warunkowe jako wizualizacja danych

12.1. Warianty formatowania warunkowego

12.1.1.  Reguły wyróżniania komórek

12.1.2.  Reguły pierwszych/ostatnich

12.1.3.  Paski danych

12.1.4.  Skale kolorów

12.1.5.  Zestawy ikon

12.2. Tworzenie własnych reguł formatowania warunkowego - Nowa reguła

12.3. Tworzenie reguł bazujących na formule - Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować

12.4. Zarządzanie regułami formatowania warunkowego – Zarządzaj regułami…

12.5. Czyszczenie reguł formatowania warunkowego – Wyczyść reguły

13. Biblioteka funkcji i ich zastosowanie

13.1. Tekstowe

13.1.1.  LEWY, PRAWY, ZNAJDŹ, DŁ, FRAGMENT.TEKSTU, SZUKAJ.TEKST

13.2. Daty i czasu

13.2.1.  DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, NETWORKDAYS, DZIEŃ.TYG, WEEKNUM

13.3. Logiczne

13.3.1.  ORAZ, LUB

13.4. Statystyczne

13.4.1.   LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA.WARUNKÓW

13.5. Matematyczne

13.5.1.  ZAOKR, MOD, RZYMSKIE, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.ILOCZYNÓW

13.6. Finansowe

13.6.1.  PV, FV, PMT

13.7. Informacyjne

13.7.1.  CZY.LICZBA, CZY.TEKST, CZY.PUSTA

13.8. Wyszukiwania i odwołań

13.8.1.  WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, WIERSZ, NR.KOLUMNY

Kontynuacja: Szkolenie  E3 - Excel w biznesie   oraz

Kontynuacja: Szkolenie  TP2 - Tabele i wykresy przestawne wizualizacja danych

 Forma:

 • stosowane są elementy wykładu i warsztaty komputerowe
 • szkolenie oparte jest na dużej ilości zadań utrwalających nowe umiejętności poprzez samodzielne ćwiczenia z programem
 • małe grupy uczestników (max 10 osób)
 • „zamknięta” - w miejscu oraz czasie wskazanym przez Klienta
 • dowolne tryby zajęć - godziny pracy, wieczory, weekendy
 • szkolenie zakończone jest testem

Wszystkie ćwiczenia i materiały opracowane podczas zajęć  uczestnik  zabiera ze sobą.

Dyplom: Imienny Certyfikat ukończenia szkolenia